Verblijf op Aarde

  Actualiteiten vindt u hier

Weersverwachting voor vandaag


Laatste wolkenfoto
Klik hier voor meer astronomische gegevens.

Wordt elk uur ververst.

 
NAAR WEBLOG

De weg van een noodverordening

Op 2 januari 2006 heeft de burgemeester van Onderbanken de Noodverordening bomenkap vastgesteld. Conform het be-paalde in artikel 176 derde lid van de Gemeentewet behoeft een dergelijke noodverordening bekrachtiging door de raad.  In een extra raadsvergadering op 4 januari jongstleden heeft de raad van Onderbanken geweigerd deze noodveror-dening te bekrachtigen. 
Het vorengenoemd wetsartikel voorziet er in, dat indien de raad niet tot bekrach-tiging overgaat, de burgemeester binnen vierentwintig uur na afloop van de verga-dering administratief beroep hiertegen kan instellen bij de commissaris van de Koningin. Van deze mogelijkheid heeft de burgemeester op 5 januari 2006 gebruik gemaakt.Het gesodemieter met die AWACS vliegtuigen kent een lange adem. Klik op dit plaatje voor meer informatie. En u wordt uit de droom geholpen als zouden de AWACS iets met het WK-voetbal te maken hebben. Het zijn pogingen om een gemeenteraad om te krijgen. De burgemeester viel al bij het minste zuchtje wind. Een lichtgewicht dus.


 

Democratie in Limburgse Onderbanken is een burgemeester breed

Terwijl maandag de Vereniging Stop AWACS opnieuw, maar tevergeefs een schorsingsverzoek bij de Raad van State bepleiten om de kap van zes hectare bos te voorkomen liep de parmantige burgemees-ter Jos Zuidgeest in zijn dorp Schinveld te stappen en riep de actievoerders en de bevolking op om te stoppen met de acties. De openbare orde dreigde verstoord te worden.

Maar zowel de actievoerders als de plaatselijke bevolking hadden geen oor meer naar de regent die zich in een modern jasje had getooid en op die manier probeerde al pratend het bos leeg te krijgen.Gevolg van zijn oproep was dat steeds meer inwo-ners van Schinveld (gemeente Onderbanken) naar het bos togen. Zijn burgers kookten voor de mensen die in de bomen probeerden het kappen tegen te houden. Er ontstond een vriendschappelijke band tussen de bevolking en het Groenfront. Maar de burgemeester was onverbiddelijk.

Wanordelijkheden
Zuidgeest verwachtte wanordelijkheden en wilde met een noodverordening in de hand krachtdadig optreden. Maar de gemeenteraad van Onderbanken weigerde in zijn vergadering op 4 januari 2006 de noodverordening bomenkap vast te stellen. De eerste goede daad van dit jaar door de gemeente-raad van Onderbanken. Chapeau! Zuidgeest toog direct naar de Commissaris van de Koningin, die op zijn beurt de noodverordening vaststelde. Daar heeft die bestuurder geen instemming van anderen bij nodig. Dat beslist hij geheel zelfstandig en daarbij is niet de vraag aan de orde of hij ooit in Onderbanken of Schinveld is geweest. Democratie vanaf het papier.
Op de medewerking van de brandweer hoeft Zuidgeest niet te rekenen. De manschappen hebben bij de bosbezetters hun sympathie betoond. En zo staat de burgemeester helemaal alleen met zijn "ernstige vrees voor ernstige wanordelijkheden", zoals hij in de noodverordening vastlegde. Hij zou ook kunnen overwegen dat hij voor wanordelijk-heden vreesde. Nee, hij heeft ernstige vrees. En niet voor gewone of gemiddelde wanordelijkheden. Nee, voor ernstige wanordelijkheden. Waar dat allemaal op gebaseerd is bij bosbezetters die bij voortduring te kennen geven geen geweld te willen gebruiken; Zuidgeest moet het weten.


U luistert naar Radio 2
 


Zuidgeest is kampioen boodschappenjongen

Jos Zuidgeest, interim burge-meester Onderbanken

Jos Zuidgeest, zou respect hebben afgedwongen als hij enig karakter had getoond en zich niet voor het karretje van de militairen en de heersers had laten spannen. Juist als interim burgermeester was hij voor zijn dorp van grote betekenis geweest als hij bij de hogere overheden had duidelijk gemaakt dat met de boskap voor nog intensievere vliegbewegingen, een grens overschreden dreigde te gera-ken. Maar Zuidgeest is niet de burger-vader die richting andere overheden en militair potentieel opkomt voor zijn mensen. Nee Zuidgeest laat zich met een 'boodschap' naar beneden sturen. Het geloof en vertrouwen bij zijn bevolking is hij in de week voor de ontruiming al kwijt geraakt. Hij is niet meer hun burgervader. Op een meegekregen briefje van defensie-minister van der Kamp staat wat hij zeggen moet. Verstoring van de openbare orde gaat dus boven de gezondheidsklachten van zijn dorp, dat tientallen jaren last heeft gehad van een ongeėvenaarde geluidsover-last. Kennelijk staat deze bestuurder liever te boek als degene die ervoor heeft gezorgd dat de vliegbewe-gingen van de AWACS en de geluids-overlast tot in lengte van jaren zal toenemen. En dan zal je zo iemand ook nog in je dorp moeten dulden. Dat is een wel erg hoge prijs. Weg met dat soort gasten.
Jacques Janssen 

© Copyright 2006 - J.M.J.F.Janssen - Hilversum