Verblijf op Aarde

 
Dit boek was meer een vurig pamflet . Het verscheen in een periode toen dagelijks in naam der Koningin kantonrechters vonnissen wezen waarbij huurders wegens huurachterstanden tot ontruiming werden veroordeeld.
 
Het onderzoeksrapport 'De gemeente als huisbaas' dat over een aantal gemeenten een niet te verdragen licht liet schijnen.

Dossier
Rechtshulp Gooise huurders. Lees over de gemakzucht van de lokale besturen, advocatenkan-toren en anderen.

Naast voedsel is huisvesting (een dak boven je hoofd) een primaire levensbehoefte

Mijn betrokkenheid met de volkshuisvesting is vast niet in Limburg ontstaan. Daar was en is geen woningnood zoals wij dat in de Rand-stad en de grote steden kennen. Ik werd echt goed kwaad, toen ik in 1963 in Haarlem kwam wonen (op kamers en zag hoe kamerbewoners

Door op deze button te klikken, gaat u
naar een speciale volkshuisvestingssite.


en woningzoekenden, slachtoffer waren van een jarenlang voortwoekerend wanbeleid van rijksoverheid en gemeenten. Deze overheden slaagden er niet in om voorwaarden te scheppen waarbinnen woningcorporaties (toen meestal nog democratische woningbouwverenigingen) konden werken aan waar in het land de grootste behoefte was: betaalbare huis-vestingsmogelijkheden. In mijn jeugdig enthousiasme heb ik met een groep geestverwanten in een manifest de oorlog verklaard aan de woningnood in de hoop de politiek te mobiliseren. De Haagse en gemeentelijke politiek is met duizend en één dingen bezig behalve met het oplossen van de woningnood en het gigantische tekort aan goedkope en betaalbare woningen. Eind jaren zestig naar Hilversum verhuisd, waar ik de strijd, nu met huurders lotgenoten in een opgerichte huurdersvereniging voortzette tegen de eigenaar van een groot complex maisonnettes, het ABP. Met het verstrijken der jaren ontwaakte mijn politiek bewustzijn. In 1974 heb ik een Nota-Witboek geschreven over de positie van de huurder met de bedoeling individuele huurders, huurdersactiegroepen en huurdersorganisaties, alsmede de sociale advocatuur handvaten te geven in de strijd tegen het aanpakken van onrechtvaardige situaties en hoe men vaak op betrekkelijk simpele wijze weerstand kan bieden aan intimiderende, veelal particuliere, verhuurders. Op verzoek van de Koninklijke Vermande te Lelystad heb ik in 1982 het boek 'Huurwetgeving' samen-gesteld, speciaal voor politici, bestuurders, rechters en advocatuur die zich op het terrein van de volkshuisvesting bewegen.

Enige jaren later verscheen bij Coutinho te Bussum van mij een boek over huurverhoging. Hieraan lag ten grondslag een onderzoek naar de jurisprudentie bij kantonrechters en huurcommissies in zaken waarbij er een geschil was tussen huurder en verhuurder inzake de huurprijs. Oud staatssecretaris Brokx heeft in zijn laatste bewindsjaar nog een groot aantal aanbevelingen uit mijn boek overgenomen in vernieuwde regelgeving.

Op verzoek van het toenmalige Konsumenten Kontakt (een consu-mentenorganisatie die door de VARA en FNV gedragen werd) heb ik onderzoek gedaan naar de huurovereenkomsten van gemeenten die een gemeentelijk woningbedrijf exploiteerden. De resultaten die in oktober 1989 in Nieuwspoort te Den Haag gepresenteerd werden, waren bedroevend. Mede onder druk van de publiciteit heeft dit geleid tot overleg met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) waarbij een modelhuurovereenkomst is ontwikkeld waaronder ook de handtekening van KK en mij konden staan.
Twee jaar later deed ik samen met socioloog Klaas Nagel onderzoek bij woningcorporaties. Het betrof niet alleen de inhoud van de huur-overeenkomsten, maar het gehele pakket van dienstverlening. Ook dit rapport deed het nodige stof opwaaien en leidde tot een overleg met de toenmalige christelijke corporatiekoepel NCIV. Ook dit onderzoeks-verslag leidde tot een aantal verbeteringen  waar huurders slechts voordeel bij hadden.

(Naar boven)

Huurwetgeving. Voor de Koninklijke Vermande heb ik begin jaren tachtig dit boek samengesteld, waarin alle wettelijke regelingen die iets met volkshuisvesting te maken hadden waren opgenomen. Geen land ter wereld had en heeft zo'n complexe regelgeving.


 


 
 
Bij de wetenschappelijke uitgeverij Coutinho verscheen in 1984 mijn boek Huurverhoging... gaat dat zomaar?Het onderzoeksrapport 'Woningcorporaties: meer dan een huisbaas?' deed velen in corporatieland de ogen openen.

© Copyright 2005 - 2006 J.M.J.F.Janssen - Hilversum