Verblijf op Aarde

Ik doe wat ik zeg en afspraak is afspraak
De minister van Vreemdelingenzaken en Integratie tekent zichzelf als politieke illusionist 
Verdonk concludeert nu: Hirsi Ali heeft niet gelogen

 

            
            Op dinsdag 27 juni maakt de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat Ayaan Hirsi Ali de Nederlandse nationaliteit behoudt, ondanks de onwaarheden over haar naam en geboortedatum. Minister Verdonk is daarmee teruggekomen op haar eerdere standpunt. Tijdens het spoeddebat op 16 mei zei zij nog dat de wet en rechterlijke uitspraken tot geen andere conclusie kunnen leiden dan dat Hirsi Ali door het verstrekken van onjuiste personalia nooit het Nederlanderschap heeft verkregen. ‘Er bestaat geen andere conclusie’, zei zij toen. Een overweldigende Kamermeerderheid droeg de minister in dat debat op haar oordeel te herzien.
            Verdonk concludeert nu dat Hirsi Ali niet heeft gelogen over haar achternaam omdat zij zich volgens het Somalische recht zo mag noemen. Ali is de naam die haar grootvader bij zijn geboorte droeg. Hij noemde zich later Magan. Zo staat de familie ook geregistreerd in Kenia, waar Hirsi Ali na haar vlucht uit Somalië zo'n tien jaar verbleef. Omdat er volgens Verdonk geen mogelijkheid is om zekerheid te krijgen over haar naam en geboortedatum, is zij ‘genoodzaakt’ af te gaan op verklaringen van familieleden.
            Politiek interessant is de opvatting van de minister dat zij vast stelt dat zonder de door haar gevolgde procedure de feiten die voor de conclusie die ze nu trekt, niet op tafel waren gekomen. Nu heeft ze zes weken de tijd gehad om tot zinnen te komen, om de politieke gevoeligheid bij de Tweede Kamer op dit dossier op zich in te laten werken, en dan vergeet ze bovenal dat er twee moties nodig waren om haar weer aan het werk te krijgen, om te bewegen zodat mevrouw Ayaan Hirsi Ali het Nederlanderschap kon behouden of dat haar dat alsnog gegeven werd. Ze moest ruimte zoeken en bijzondere omstandigheden zien te vinden. Die waren haar door de Kamer ook al voorgekauwd.
            De gemachtigde van mevrouw Ayaan Hirsi Ali heeft verklaard, dat zij de naam Ayaan Hirsi Ali kon voeren, omdat haar vaders vader bij geboorte de naam Ali heeft verkregen en de naam Magan pas later heeft verworven. Mevrouw Ayaan Hirsi Ali heeft dus gedwaald in haar uitlatingen dat zij over haar identiteit heeft gelogen.
            De minister onderschrijft de stelling, dat, als de naam van de grootvader inderdaad Ali is, zij de naam Ayaan Hirsi Ali kon voeren. Dit is door deskundigen bevestigd. Volgens het Somalisch namenrecht, zoals dat bekend is uit de tekst van de Codice civile Somalo en uit wat meer in het algemeen bekend is uit het Islamitisch namenrecht, is de namenreeks een geaccepteerde wijze van identificeren en wordt een persoon in dat geval aangeduid met de eigennaam, de naam van de vader en de naam van de vaders vader. Volgens de regels die als bestendige beleidspraktijk daarvoor worden gehanteerd, kan de naam van de grootvader in Nederland als geslachtsnaam worden geregistreerd.

            De gemachtigde van mevrouw Ayaan Hirsi Ali voert daarnaast aan, dat zijn cliënte ook de naam Ali mocht voeren, omdat ook twee andere voorvaders die naam droegen. Ook uit het ambtsbericht dat de minister aan de haar collega van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd blijkt dat het acceptabel kan zijn om een naam van één van de voorvaderen te gebruiken. Verdonk meent daarbij dat voor het gebruiken van deze naam in het algemeen nodig zal zijn het voorkomen van deze naam in het geslachtsregister aan te tonen. Vanwege het gebrekkige bestuurlijke en juridische systeem ter plaatse, is dat in dit geval echter niet mogelijk, nog daar gelaten dat niet is vast te stellen of deze handelwijze in het ter plaatse geldende recht in de desbetreffende tijd ook werkelijk geldig was.
            De onjuistheid van de geboortedatum is volgens de minister ‘op zichzelf onvoldoende om de identificatie van betrokkene in twijfel te stellen’. Zij komt tot de conclusie dat het besluit waarin Hirsi Ali het Nederlanderschap werd verleend haar ‘voldoende identificeert’ en dat zij dus wél Nederlandse is geworden. Volgens de minister hebben onjuiste identiteitsgegevens sinds 2000 in 74 andere zaken geleid tot het oordeel dat het Nederlanderschap niet is verleend. In 52 van die zaken (die over hele gezinnen kunnen gaan) staat dat definitief vast. In de rest van deze zaken wordt een oordeel voorlopig aangehouden, aldus Verdonk.
            Gelijktijdig wordt met de brief aan de Kamer een verklaring van mevrouw Ayaan Hirsi Ali meegestuurd en het onderzoek van de IND in 2002. Woensdag is er op verzoek van GroenLinks een spoeddebat over deze kwestie in de Kamer. PvdA-leider Bos vindt dat Verdonk met haar optreden een ‘brevet van onvermogen aan zichzelf heeft afgegeven.’ Hij voorspelt dat het ‘zwaar weer’ voor de VVD-bewindsvrouw wordt. Verdonk zegt dat Hirsi Ali de affaire rond haar naturalisatie helemaal aan zichzelf heeft te wijten.

      Verklaring van mevrouw Ayaan Hirsi Ali

      Op 15 mei j.l. heb ik van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een brief ontvangen waarin mij werd meegedeeld dat de uitlatingen die ik over mijn identiteit heb gedaan zouden kunnen impliceren dat ik het Nederlanderschap nooit had verkregen.

      Deze mededeling was gebaseerd op mijn verklaring, dat ik niet Ayaan Hirsi Ali, maar Ayaan Hirsi Magan heet. Deze naam is samengesteld uit mijn eigen naam, de naam van mijn vader en de naam van mijn vader’s vader. Deze wijze van naamsgebruik is in Somalië wettelijk en traditioneel gangbaar. De naam Magan is ook altijd door mijn vader gevoerd en ik ben met deze naam opgevoed. Bij mijn asielaanvraag en daarmee ook later bij mijn verzoek tot naturalisatie, heb ik deze naam echter niet gebruikt. Ik heb, om redenen die er nu niet meer toe doen, een andere naam gebruikt, te weten de naam Ali.

      Onder deze naam is mijn vader’s vader daadwerkelijk geboren, zoals mijn familieleden getuigen. Hij heeft zich pas later Magan genoemd. Anders dan ik in het verleden soms heb gezegd, hoort de naam Ali dan ook wezenlijk bij mij. De naam Ayaan Hirsi Ali is de naam die ik naar Somalisch recht en gewoonte mocht voeren en die daarmee ook uitgangspunt voor de Nederlandse naamsaanduiding kan zijn.

      Mijn mededeling, dat ik over mijn identiteit heb gelogen, geeft dus niet de werkelijkheid weer. Het gaat hier echter om feiten die de minister niet bekend konden zijn en ik heb er volledig begrip voor, dat zij heeft gehandeld zoals zij heeft gedaan. Ik betreur

het dat ik haar met mijn mededeling op het verkeerde been heb gezet. Ik zal als Ayaan Hirsi Ali door het leven gaan.

w.g.
Ayaan Hirsi Ali
26 juni 2006

            Opzien baart de zin waarin mevrouw Ayaan Hirsi Ali alle schuld op zich neemt en het betreurt dat zij de minister op een verkeerd been heeft gezet. Al gauw blijkt dat deze ‘schuldbekentenis’ van mevrouw Ayaan Hirsi Ali onder druk tot stand is gekomen. De advocaat van Hirsi Ali, mevrouw Britta Böhler, zei dinsdag dat Ayaan heeft ondertekend op verzoek van Verdonks ministerie van Justitie. “Er is geen dwang aan te pas gekomen”, aldus Verdonk voor het televisieprogramma NOVA.
            “Ik had een heel andere verklaring willen ondertekenen” zei Hirsi Ali dinsdag in NOVA. Maar de ondertekening was de voorwaarde om snel van de onzekerheid omtrent haar nationaliteit af te zijn”, legde ze uit in meerdere interviews. “Het hele probleem zou opgelost zijn” als ze zou tekenen. Als ze dat niet zou doen, zou “de boel nog langer duren”. Het was een aanbod dat ze niet kon weigeren. “De snelheid van zaken was voor mij veel belangrijker dan een beetje trots”, zei Hirsi Ali. “Ik heb een pragmatische oplossing gekozen. Ik wil verder met mijn leven.”
            Het voormalige Kamerlid legt uit dat ze onder ‘tijdsdruk’ staat. “Ik had het nodig. De juridische uitslag stond vast: ik zou mijn Nederlanderschap behouden. Ik wilde verder. Ik ben bezig met een visumaanvraag voor de Verenigde Staten. Daarvoor moet ik een geldig paspoort kunnen overleggen.” Ze wijst de conclusie van Verdonk af dat de hele zaak aan haar te wijten is. “Dat standpunt deel ik niet.”
            Het commentaar van Hirsi Ali zelf was voor Nederland dodelijk: ‘Door mijn trots opzij te zetten en onder tijdsdruk met deze deal akkoord te gaan, heb ik bewezen dat ik goed ingeburgerd ben.’ En: ‘Deze minister heeft nog veel te leren.’ Mevrouw Ayaan Hirsi Ali wil de discussie verder overlaten aan de Nederlandse politici: ‘Wat mij betreft is mijn probleem opgelost’.

Naar boven)

© Copyright 2006  - J.M.J.F.Janssen - Hilversum