Verblijf op AardeC O L U M N

T E R U G

Vorige columnsPlanetoïde in de buurt van de Aarde
 

 


 

T E R U G
Stof en sterren in de Adelaarsnevel op
6.500 lichtjaar van ons zonnestelsel
T E R U G
update: 16 september 2005

Ontmoetingen tijdens verblijf op Aarde

Vrij zelden gebeurd het dat je betrokken raakt bij signalen die ons van buiten deze wereld bereiken. Zo mocht ik onlangs transcripties zien van een aantal séances van de paragnostische werkgroep Cees de Haar. Dit gezelschap komt sinds 1980 op frequente wijze bij elkaar om tijdens séances informatie en boodschappen uit een andere dimensie te ontvangen. Mijn goede vriend Gerrit Bogaers, die ook lid is van de paragnostische werkgroep, bezorgde mij een aantal transscripties. Volgens de werkgroep komen de boodschappen uit de astrale wereld, onder wie de allerhoogsten. Cees de Haar heeft twee geleidegeesten Abullah en Mercurius, die allebei ook als mens hebben geleefd. Met name datgene wat tijdens de op zaterdag 18 juni 2005, ongeveer 25 minuten durende séance doorkwam verbaasde mij, maar ook weer niet. Mijn verbazing was voornamelijk gebaseerd op het feit dat ik in datgene wat doorkwam een bevestiging zag van wat ik al vermoedde. Als je het in 1972 verschenen rapport van de Club van Rome gelezen hebt over de toekomst van onze Aarde, verbaasd het juist als er met de Aarde niets zou gebeuren na al die aanslagen die de mens er op pleegt.

Opnieuw, wordt er ook weer in deze séance gewaarschuwd voor een nieuwe nog onbekende planeet die over maximaal anderhalf jaar de Aarde zal naderen. De wetenschap zal volstrekt op zijn kop staan hoewel in december 2004 de media gewag maakten van opvattingen van planetoïdenexperts die een 360 meter groot rotsblok in het vizier hadden dat afstevende op een ontmoeting met de aarde, op vrijdag 13 april 2029. Op Tweede Kerstdag werd de kans op een rampzalige inslag vastgesteld op maar liefst 2,7 procent, voldoende voor een notering van alarmfase geel, ofwel een inslagrisico van 4 op de schaal van Torino. Twee dagen later konden de voorspellingen al weer worden bijgesteld. Planetoïde 2004 MN4 zal de aarde op een ‘veilige’ afstand van enkele tienduizenden kilometers passeren, zo blijkt uit nieuwe metingen, onder andere van archiefopnamen. Daarna barstte voor de zoveelste keer de discussie los over de vraag hoe er met overheden, media en het grote publiek gecommuniceerd moet worden over dit soort risico-analyses.

Uit de séance blijkt dat intelligentsia van de onbekende planeet, die zich met een snelheid van 40.000 km/uur kan verplaatsen, zich over de Aardbewoners zal ontfermen en voor hen zal zorgen. Ook kwam door dat  men een menselijk lichaam kan aannemen zodat het voor de Aardbewoners zichtbaar wordt. Wij worden geholpen om te overleven, want de grote Apocalyps komt er aan. Nadat een beeld wordt geschetst van biologische ontwikkelingen en veranderingen in oceanen en in het bijzonder de Noordzee, wordt er gewaarschuwd voor grote aard- en zeebevingen. Maar ook zullen er gigantische stormen komen met  windkracht 25. Snelheden die wij niet kennen. Er gaat zo’n vernietigend geweld van die stormen uit dat hele gebieden zullen worden weggeblazen. Met name op Antartica zullen de snelheden een dermate verwoestend effect hebben dat ijsbergen worden weggeblazen en dat gletsjers in de zee verdwijnen. Het moet voor het mensdom een angstaanjagende gedachte zijn dat voorspeld wordt dat komend jaar een rampjaar zal worden. In het Midden-Oosten, waar zelden of nooit bevingen worden geregistreerd, zal door zware onderaardse bevingen geteisterd worden.
De apotheose zal er uit bestaan dat er overal op deze wereld aardbevingen gaan komen, met een gigantische omvang. Maar we zullen tijdig worden gewaarschuwd door intelligentsia van die andere planeet. De overheden zullen niet in staat zijn hierop te reageren en raken geheel verlamd en gedesoriënteerd. Draaiboeken en rampscenario’s zijn hiervoor niet ontwikkeld. Onwetendheid en angst bij overheden en hun menselijke vertegenwoordigers zal hen naar wapens doen grijpen om de als indringers gekenschetste bevrijders te bestrijden. Maar dat zal allemaal vergeefs blijken.

Aardbewoners, die hierin geloven worden geholpen en kunnen worden meegenomen naar een ander aards paradijs waar men kan overwinteren. Uit de astrale wereld wordt verder nog doorgegeven dat men daar al geweest is om te kijken of het wel een goede plek voor de Aardbewoners zal zijn.
“Het zal beslist geen tien jaar meer duren, want dan is alles verwoest door de mensen. Wij zullen jullie voor die tijd ook opgehaald hebben. Ik kan jullie dit gaan mededelen: hou het op hooguit vijf à zes jaar, dan is alles gebeurd. Wij wensen jullie verder een hele gezegende avond toe”, aldus de laatste tekst uit het transcript.

Wat is nou mijn belevingswereld met dit gebeuren? Omdat ik het er op houd dat mijn oorsprong ligt in de Orion-galaxie op 1.500 lichtjaren van dit zonnestelsel (overigens in dezelfde spiraalarm van de Melkweg), en hier in 1940 de derde planeet heb ge-enterd voor een tijdelijk verblijf in een menselijke cocon, weet ik dat deze wereld volstrekt niet uniek is. Dat er meer is en waard is om er kennis mee te maken. Als mijn tijdelijke Aardse lichaam het helemaal begeeft, zal ik ongetwijfeld deel van die andere dimensie gaan uitmaken en zal ik mij voegen in het koor van die intelligentsia, dat voortdurend zal proberen contact te zoeken met Aardbewoners. Wat dat betreft kijk ik niet op van die séances en zal ik de teksten van de transcripties niet al te letterlijk nemen. Maar de boodschap is duidelijk en klinkt mij niet vreemd in de oren.
Jacques Janssen

© Copyright 2005  | J.M.J.F.Janssen - Hilversum