Verblijf op Aarde

De derde planeet van het Zonnestelsel
 
Klik op afbeelding voor de huidige positie van de Aarde
 
 
 
 
 
 In 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome. De Club van Rome, een groep Aardmensen uit de alle Aardhoeken, die bezorgd is over de toenemende dreiging van de vele met elkaar verbonden problemen waartegenover de aardmensen zich gesteld zien, nodigde in augustus 1970 de System Dynamics Group van het Massachusetts Institute of Technology in Boston uit een studie te maken van de trends en wisselwerkingen van een beperkt aantal factoren die de samenleving op Aarde bedreigen. Dit onderzoek vormt een onderdeel van het grotere project, betrekking hebbend op de kritieke situatie van de Aardmens, dat de Club van Rome wil uitvoeren, als een bijdrage tot beter begrip van de verschillende toekomstmogelijkheden waarvoor alle volken en naties zich op dit beslissende keerpunt in de geschiedenis der mensheid gesteld zien.

Er is een speciale site in de maak over geld, hebzucht en de instorting van Wallstreet en de bank- en de verzekerings-wereld. Blijkt allemaal gebak-ken lucht te zijn geweest.
Gelukkig vindt de nieuwe president van de Verenigde Staten, Barack Hoesein Obama het schandalig hoe bankiers en graaiers zich miljarden aan bonussen hebben toegeŽigend.

De derde planeet van ons Zonnestelsel

Het duurde echter tot Copernicus in de vijftiende eeuw er achter kwam dat de Aarde net als andere hemellichamen een planeet is.
De aarde heeft de grootste dichtheid van alle grote objecten in het Zonnestelsel. De korst is het dunst onder de Oceanen en het dikst onder de continenten. De binnenste kern en de korst bestaat uit vaste materie; de buitenkern en de mantellagen zijn vloeibaar.
De kern bestaat bijna volledig uit ijzer (of nikkel/ijzer). Temperaturen in het centrum van de kern kunnen oplopen tot 7500 C, heter dan het oppervlak van de Zon. De ondermantel bestaat waarschijnlijk voornamelijk uit silicium, magnesium en zuurstof, in minder mate is er ook ijzer, calcium en aluminium. De bovenmantel bestaat voornamelijk uit ijzer- en magnesium silicaten en ook uit calcium en aluminium.

De harde Aarde
In tegenstelling tot de andere aardse
planeten, is de korst van de aarde verdeeld in verschillende vaste platen die los van elkaar drijven op de top van de hete mantel. Dit feno-meen is bekend als platentektoniek, het wordt ook wel continentendrift genoemd. Eigenlijk doen er zich twee processen voor : het uit elkaar drijven en het in elkaar schuiven. Wanneer twee platen van elkaar wegdrijven ontstaat er een nieuw korst door het opwellende magma. Wanneer twee platen naar elkaar toe drijven en de ťťn onder de andere doorschuift wordt ze vernietigd in de mantel. Soms is er een dwarse beweging waardoor platen elkaar raken (bijvoorbeeld de Sint Andreas Breuk in CaliforniŽ) of voegen continentale platen zich samen (IndiŽ/EuraziŽ).

71% van de aarde is bedekt met water. De aarde is de enige planeet waar water in vloeibare vorm voorkomt (alhoewel het niet uitgesloten is dat er vloeibaar ethaan of methaan voorkomt op het oppervlak van Titan ). Water is uiteraard noodzakelijk voor het ontstaan van leven. De warmtecapaciteit van de oceanen is eveneens belangrijk voor het in stand houden van een stabiele temperatuur op aarde. Vloeibaar water is ook verantwoordelijk voor de erosie en de verwering op de continenten, een uniek proces in het zonnestelsel. (misschien heeft op Mars in het verre verleden ook zo een proces plaats gehad).

De atmosfeer
De atmosfeer van de aarde bestaat uit 77% stikstof, 21% zuurstof en er is argon, koolstofdioxide en water aanwezig. Bij het ontstaan van de aarde was er veel meer koolstofdioxide aanwezig in de atmosfeer. Maar ondertussen is de meeste koolstofdioxide verdwenen in koolstofhoudende gesteenten, er is ook een gedeelte opgeslorpt door de oceanen terwijl een ander deel verbruikt is door de planten. Platentektoniek en biologische processen zorgen er op dit ogenblik voor dat koolstof continu opgeslorpt wordt en daarna weer vrij gegeven wordt. De kleine hoeveelheid koolstofdioxide die permanent in de atmosfeer aanwezig is, is van groot belang voor het onder controle houden van de oppervlaktetemperatuur op aarde. Dit fenomeen is bekend als het broeikaseffect. Het broeikaseffect houdt de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op 35 graden C, zoniet zou de temperatuur schommelen tussen -21 C en +14 C. De oceanen zouden bevriezen en leven zou onmogelijk zijn op aarde.

Rentmeesterschap van de Aardmens
De mens, evoluerend uit zijn dierlijke voorouders, deed zijn intrede ongeveer een miljoen jaar geleden, overzag al het schone van Moeder Aarde en besloot de natuur naar zijn hand te zetten en in allerlei natuurlijke en biologische processen in te grijpen. Met de hebzucht als belangrijkste drijfveer werden er productie-systemen ontwikkeld waarbij een kennelijk onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen de hebbers (rijken) en de niet-hebbers (armen). In den beginne ontstond er een ruilhandel, maar al gauw werd het betalingsmiddel geld uitgevonden, waarmee het verschil tussen rijk en arm treffend kan worden afgelezen. Deze kloof wordt steeds groter, niet alleen in zogenaamde ontwikkelingslanden, maar ook in de zogenaamde rijke democratische landen, waar gigantische zelfverrijking door de besturen van de staatkundige systemen gedoogd en gestimuleerd worden. Dat gaat niet alleen ten koste van een groeiende onderlaag, maar ook ten koste van een goed rentmeesterschap van de Aarde, waar de individuele Aardmens maar een zeer tijdelijk verblijf heeft. Aardse grondstoffen, als olie en gassen worden uitgeput vanwege verkwisting van energievretende hoogconsumerende samenlevingen.

Poging tot overleven zal stranden in onwil en blindheid
Soms staan er een aantal Aardmensen op die de koppen bij elkaar steken en een signaal afgeven aan de Aardgemeenschap dat een dergelijke verslindende consumptiemaatschappij niet meer kan. De grenzen aan de groei zijn bereikt. Nochtans is het ook in deze 21e eeuw niet anders dan in het verleden. Elk productieproces waaraan arbeid ten grondslag ligt is op winst gericht. Winst wordt geÔnvesteerd in het maken van grotere winst. Geld dat voorheen slechts diende als betaalmiddel, wordt ondergeschikt gemaakt aan speculatie. Ondernemingen gaan naar de beurs om het vermogen te doen groeien. Andere ondernemingen worden opgekocht om de groei te consolideren en uit te breiden. De factor menselijke arbeid heeft daarin geen stem meer. Menselijke arbeid is geen te waarderen factor.
Groepen mensen, die hun geloof als opium gebruiken, trachten met fysiek geweld en terrorisme ook een deel van de rijkdom te grijpen. De rijke samenlevingen proberen zich daartegen te wapenen met regelgeving, grotere sociale controle, strenge veiligheidsvoorschriften en allerlei andere maatregelen. Regeringen beseffen niet dat slechts beslechting van de kloof tussen arm en rijk, veiligheid en vrede kunnen bieden. De vruchten van de Club van Rome zijn overal op Aarde in een stoffige lade verzeild geraakt. Noord- en Zuidpoolijs zorgen voor catastrofale veranderingen op korte termijn. Aardmensen hebben op de pof geleefd. En nu komt de rekening.
In 2008 diende deze zich aan. Huizen kelderden in waarde. In de VS brak overal paniek uit. Mensen kwamen op straat te staan. Hypotheken konden niet meer betaald worden. Geld en beleggingen werden minder waarde. Miljarden verdampt. Banken en verzekeraars viel om. Overal moet de overheid met miljarden bijspringen en garanties verstrekken. Bankiers kunnen hun eigen producten niet meer lezen. De hebzuchtigen en grijpgragen hebben er een zooitje van gemaakt.
(Naar boven)
Gezicht op de Aarde vanaf
320 km hoogte uit het ISS ruimtestationStraat van Gibraltar gefotogra-feerd door de bemanning van de shuttlevlucht STS-39
Op de afbeelding links is een zonsverduistering van de Aarde te zien op 11 augustus 1999. De schaduw van de Maan beweegt zich over de Aarde met een snelheid van 2.000 km/uur. Alleen in het centrum van de donkere cirkel is een totale zonsverduistering. De opname is gemaakt vanuit het MIR space station.


Himalaya gebergte. De sneeuwgrens is over verscheidene kilometers zichtbaar langs de zuidelijke kant van de Himalaya-keten in Indi, Kashmir en Punjab. De rivier Chenab tekent zich duidelijk af tegen de sneeuw.
Dit is geen modern schilderij, maar de woestijn in Saoudi ArabiŽ. Het is een groot zandduinenveld van de Rub-Al_Khali (Lege Buurt) en dat bekend staat als Ash Shaiba.

 


Als wereldleider G. Bush zijn land en de Aarde denkt te kunnen besturen, op de manier waarop hij poolshoogte neemt bij zijn troepen aan het front, dan kan de Aardgemeenschap nog heel wat verwachten. Maar gelukkig is aan zijn regime op 20-02-1009 een einde gekomen.


De nieuwe 44e president van de VS gaat het gelukkig anders doen. Hij heeft overal hoop en vertrouwen, ook elders in de wereld, gemobiliseerd. Nog even geduld. Het komt er aan.
 

©  Copyright 2004 - 2010  J.M.J.F.Janssen - Hilversum