Verblijf op Aarde

 
Onderzoek naar de betrokkenheid van Nederland bij de Irakoorlog en de rol van de PvdA hierin.
 
Waar komt democratie vandaan?
 

Democratie: de macht aan het volk. Hoe staat het daarmee?

 
De gemeenteraad van Hui-zen liet onlangs zien hoe men daar invulling geeft aan democratie. Klik op het logo van Huizen voor die treurige geschiedenis.
Politiek in dienst van de mensengemeenschappen

Politiek in dienst van mensengemeenschappen klinkt als een ideaal terwijl politiek, uitgeoefend door een dictatuur mensen het zwijgen heeft opgelegd en hen heeft teruggejaagd naar hun huizen. Democratie is eigenlijk de volkswil tot uitvoering brengen. Het is van twee kwaden, de minst kwade optie. Politiek behoort een vervoermiddel te zijn naar een optimale vorm van democratie. Politiek wordt bedreven op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Op alle niveau's bedrijven politici helaas te vaak 'vieze spelletjes': het eigen belang of dat van de partij waartoe men behoort staat dan voorop boven het algemeen belang.
In Griekenland waar de democratie is uitgevonden werd hiermee een einde gemaakt aan bloedige gevechten en oorlogen. Vanaf dat moment moest de strijd met woorden beslist worden. Iedere debater moest zorgen dat hij voldoende stemmen aan zijn kant kreeg. Dat veroorzaakte vaak een zogenaamde 'Poolse landdag' en het maakte de besluitvorming moei-lijk. Tegenwoordig is de democratie zo ingericht dat de besluitvorming via politieke partijen en hun fracties in de vertegenwoordigende organen verloopt. Daarmee is bij de individuele  volksvertegenwoordiger veel macht weggehaald en bij de politieke partij gebracht, terwijl die politieke partij in onze constitutie niet eens voorkomt. Mr. drs. D.J. Elzinga, gespecialiseerd in het staats- en bestuurs-recht is op dit onderwerp gepromoveerd. Klik op de afbeelding hierboven om de belangrijkste conclusies te lezen.

Er wordt momenteel een poging gedaan meer stemmen tot uitdrukking te brengen als het om belangrijke onder-werpen gaat. Zo is er het initiatief om de democratie te veranderen. Om niet 150 stemmen ergens in Den Haag altijd te laten beslissen, maar om ook u en mijn stem een rol te laten spelen. Besluitvorming weer terug bij het volk. Het idee is om daarbij gebruik te maken van internet. Het is nu daar de tijd voor. Klik op het logo van de Tweede Kamer om er meer over te lezen.

Maar ook op lokaal niveau dient er wat aan de democratie te gebeuren behalve door het eens in de vier jaar uitbrengen van de stem. Er is een adviesraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-ten (VNG) die tot doel heeft het dualisme en de lokale democra-tie in gemeenten te stimuleren. Meer informatie: klik op VNG-logo.

Voor diegenen die geļnteresseerd zijn in de landelijke politiek heb ik een boek geschreven naar aanleiding van het kabinetsoptreden rondom het gestuntel van minister Verdonk over de naturalisatie van mevrouw Ayaan Hirsi Ali. Om in iedereen in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen is het boek "Ik doe wat ik zeg en afspraak is afspraak" op het Internet te zetten.
De politieke ontwikkelingen worden gevolgd vanaf de Zembla documen-taire tot aan de val van het kabinet Balkenende II. Hierbij is gebruik gemaakt van allerlei openbare documenten en Handelingen van de Tweede Kamer. Nog nooit is er een politieke analyse gemaakt van een belangrijk Kamerdebat. Had het zover moeten komen en had niet eerder de minister-president moeten ingrijpen?
Meelezers zeggen dat ik "op meeslepende wijze verslag van de debatten heb gedaan" mede dankzij de ongewilde medewerking van de dames en heren politici en waarbij ik mij af en toe in het debat meng voor een kritisch commentaar en analyse.
(Naar boven)


Raadzaal in gemeentehuis Hilversum.

De raadzaal is het podium waar de lokale volksvertegen-woordigers de grote beleids-lijnen uitzetten en het colle-ge van burgemeester en wet-houders aansturen en contro-leren. Het college van burge-meester en wethouders is het uitvoerende bestuursorgaan, terwijl de gemeenteraad het beleidsbepalende bestuurs-orgaan is. De wethouders worden door de gemeente-raad voor een periode van vier jaar gekozen.
Meestal ligt er een college-programma ten grondslag aan de nieuwe raadsperiode. Klik op het gemeentewapen om het collegepro-gramma van Hilver-sum voor 2006-2010 te zien.Legitimatie van het politieke systeem komt steeds meer op de tocht te staan.
Klik op af-beelding om de zor-gen van de Nationale ombuds-man over het politieke systeem te lezen. En zie ook hoe actief de  elite achter de schermen is.Het eerste Internetboek (195 pagina's tekst) dat de lezer gratis kan lezen en inzage biedt in de val van het kabinet Balkenende II.

© Copyright 2004 - 2006  J.M.J.F.Janssen - Hilversum